Bond zonder Naam stelt het sollen met kinderen aan de kaak

Op vrijdag 3 april 2009 wordt voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen de gerechtszaak ten gronde behandeld die CIG BZN De Stobbe, één van de projecten van Bond zonder Naam, heeft ingespannen tegen de Belgische Staat en de Vlaamse Gemeenschap. De rechtbank zal zich moeten uitspreken over het al dan niet falen van de overheid bij het opnemen van zijn verantwoordelijkheid voor kwetsbare en gekwetste kinderen.

Het Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG) BZN De Stobbe dagvaardde zowat een jaar geleden de overheid in kortgeding en ten gronde, wegens hun aansprakelijkheid als zorgdragers voor kwetsbare kinderen.

Aanleiding was het gebrek aan een aanvaardbare oplossing in het dossier van de 11-jarige N. Niettegenstaande de betrokkenheid van 19 diensten bleef deze minderjarige, een matig mentaal
gehandicapte jongen met gedragsstoornissen, slachtoffer van mishandeling van zijn ouders. Uiteindelijk was zelfs een dringende opname in een Medisch Pedagogisch Instituut (MPI) noodzakelijk. N. stond reeds sinds februari 2006 op de wachtlijst met prioriteit 1 voor plaatsing in een MPI, echter zonder gevolg. Eén maand na de dagvaarding verviel de kortgeding procedure omdat de minderjarige N. ‘plots’ in een Medisch Pedagogisch Instituut kon worden opgenomen.


Niet de behoefte van de kwetsbare jongere is bepalend voor de zorg die hij of zij krijgt doch veeleer het toeval en de opvangplaats die toevallig op dat moment vrij is. Deze procedure ten gronde staat symbool voor alle kinderen die niet de bescherming en ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben. Het is de ultieme noodkreet en een publieke weigering om nog langer te blijven meedraaien in systemen die kinderen schaden.” aldus Marleen Dejonckheere, irectrice van CIG BZN De Stobbe.

Al meer dan 10 jaar vraagt Bond zonder Naam aan de federale en Vlaamse regering om actie te ondernemen zodat verantwoord werken met zwaar gekwetste kinderen eindelijk mogelijk wordt. Er is nood aan een ‘fundamenteel’ andere beleidsaanpak. BZN vraagt de overheden om de nodige voorwaarden te creëren zodat in onze samenleving op een adequate manier hulp kan geboden worden aan kwetsbare en gekwetste jongeren.

Noot voor de redactie:
De zitting voor 8ste B kamer van Rechtbank van eerste Aanleg Antwerpen vindt plaats van 9:00 tot 10:30 uur. Na afloop van de zitting zullen Marleen Dejonckheere, directrice van CIG BZN De Stobbe, en de raadsman van CIG BZN De Stobbe, Meester Paul Quirynen, de pers te woord staan in de perszaal van het Justitiepaleis, Bolivarplaats 20 te 2000 Antwerpen.
http://www.bznatlas.be/pdf/dagvaarding2.pdf

*** Omtrent Bond zonder Naam ***
Bond zonder Naam is een maatschappijkritische beweging die het beste in mensen versterkt door dagelijks werk te maken van waarden. Waarden worden vertaald naar concrete actie, waarbij de klemtoon op de eigen leefomgeving ligt. Bond zonder Naam werd opgericht in 1959 en is vooral bekend van de spreuken. De beweging is evenwel actief op tal van andere domeinen zoals werken rond waarden met jongeren, kinderrechten en opvoedingsondersteuning, zingeving, armoedebestrijding en gelijke kansenrecht. BZN telt 200.000 gezinnen, die lid zijn van de organisatie. Daarnaast hebben ook ruim 200 ondernemingen een lidmaatschap van BZN.
www.bzn.be

*** Omtrent BZN De Stobbe ***
BZN De Stobbe vzw werd door Bond zonder Naam opgericht in 1990. Dit BZN-project vangt grote gezinnen op, die te maken hebben met o.a. huiselijk geweld. 70% van de opgenomen cliënten zijn minderjarigen. Sinds 1995 wordt BZN De Stobbe erkend als Centrum voor Integrale gezinszorg door de Vlaamse regering.
www.bzndestobbe.be